Charter-nl

ÉGALITERRE

Een gelijk en universeel gebruiksrecht op land.
Een plicht om de biodiversiteit te behouden.

CHARTERInleiding

De Égaliterre-beweging zet zich in om de natuurlijke hulpbronnen gelijk te verdelen en individuen en gemeenschappen in staat te stellen zelfvoorzienend te leven met respect voor de biodiversiteit.

De beweging werkt via een stichting die tot doel heeft vrede tussen mensen te creëren en hen zelfvoorzienend te maken. Het belangrijkste doel is om aan elk individu een gelijk stuk grond toe te wijzen.

Doelstellingen

Stichting Égaliterre stelt zich als doel:

 • voor een specifieke regio het land gelijk te verdelen in verhouding tot de bevolking;
 • een vrije en individuele toegang tot een gelijk deel van dit land te voorzien;
 • de bescherming van de biodiversiteit van deze grond te garanderen door middel van advies en trainingen;
 • vaardigheden in zelfvoorzienend leven te ontwikkelen door trainingen aan te bieden.

Geconfronteerd met de huidige overbevolking en sociale ongelijkheden, onderneemt Stichting Égaliterre actie om:

 • prioriteit te verlenen aan de ondersteuning van mensen die niet over de natuurlijke hulpbronnen beschikken waarop ze recht hebben;
 • een vrijwillige verlaging van het geboortecijfer aan te moedigen in die regio’s waar zelfs het gelijk verdelen van de natuurlijke hulpbronnen niet volstaat om noch de inwoners, noch het ecosysteem te beschermen.

Operationele keuzes en richtlijnen

Stichting Égaliterre maakt de volgende operationele keuzes en definieert ethische richtlijnen om haar doelen van sociale en ecologische rechtvaardigheid te bereiken.

Zelfbeheersing en collectieve beperkingen
We zijn ons bewust van de impact van ons handelen en kiezen er daarom voor om onszelf te beperken om zo de gelijkheid te respecteren. Meer specifiek kiezen we ervoor om het individuele en collectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen te beperken om de gelijke verdeling waarop we recht hebben en de natuurlijke capaciteit niet te overschrijden.
Een ethische commissie, voornamelijk bestaande uit filosofen, houdt de standpunten van Égaliterre nauwlettend in de gaten en biedt alternatieven waar nodig.

Eerlijke afbakening en toewijzing van land
Om de gelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen te operationaliseren, berust Égaliterre op de kleinst bekende geografische entiteit voor een individu en de gemeenschap waarin hij woont.
Om de sociale nabijheid te behouden en iedereen meer kansen te geven om deel te nemen aan deze democratische oefening binnen hun gemeenschap, wordt dit geografische referentiegebied vastgelegd door de gemeenten.

Elk individu heeft recht op een gelijk perceel waarvan de grootte wordt bepaald door de verhouding tussen de oppervlakte van het betrokken geografische gebied en het aantal inwoners.

Iedereen kan beroep doen op Stichting Égaliterre om een perceel te bezetten, mits de naleving van praktijken die gunstig zijn voor de biodiversiteit.

In geval de stichting tijdelijk niet over voldoende land beschikt om aan meerdere verzoeken te voldoen, zal de stichting die mensen selecteren die hier het meeste voordeel uit zullen halen. 
De selectie wordt gemaakt door middel van een loting onder de mensen die het meeste punten verzamelen op basis van hun inzet voor biodiversiteit en de steun die zij nodig hebben.
Voor elke selectie wordt een beroep gedaan op de ethische commissie. Het formuleert een oordeel en stelt een rapport op over de gemaakte keuzes.

Bescherming van de biodiversiteit
De biodiversiteitsraad van Stichting Égaliterre bestaat uit landbouwkundigen en natuurkenners. Het stelt beheerspraktijken vast voor de verbetering van de biodiversiteit, evenals de criteria hiervoor.

We gebruiken de ecologische voetafdruk als indicator om ervoor te zorgen dat we de capaciteit van het ecosysteem niet overschrijden.

 • We waarderen het verplaatsen van activiteiten om de bescherming van de biodiversiteit te verzekeren.
 • We waarderen de zelfvoorziening van voedsel en energie.
 • We geven de voorkeur aan habitats met een lage ecologische impact.
 • We moedigen collectief beheer en gedeelde middelen aan.
 • We behouden ruimtes van groot biologische belang.

Stichting Égaliterre werkt samen met Biodiversité Asbl om de nodige middelen te voorzien voor de ontwikkeling van onze praktijk.

Demografie
Stichting Égaliterre maakt mensen bewust van de gevolgen van voortplanting op de gelijke verdeling van middelen.
Stichting Égaliterre moedigt een vrijwillige verlaging van het geboortecijfer aan in regio’s waar de bevolkingsdichtheid groter is dan de beschikbare natuurlijke hulpbronnen die voorzien in de vitale behoeften van haar bevolking. Ook wanneer menselijke overbevolking leidt tot de exploitatie van alle beschikbare ruimte en de vernietiging van habitats van andere soorten, wordt geboortebeperking aangemoedigd.

Zelfvoorziening
Om mensen in staat te stellen een zelfvoorzienend leven te ontwikkelen, biedt Stichting Égaliterre trainingen aan. We delen onze expertise in het organiseren van commons, denk aan voedsel, waterbeheer, roerend en onroerend goed, kleding, communicatie, mobiliteit, kunst, gezondheidszorg en energie.

De stichting werkt samen met Autonomes vzw, zij ondersteunen ons in het ontwikkelen van deze praktijken. Zij focussen met name op:

 • zelfvoorzienende landbouw met behoud van bodems en landschappen;
 • de aanleg en het onderhoud van habitats (traditioneel, alternatief en innovatief) met een lage ecologische impact, met lokale materialen en zelfbouw technieken;
 • lokale ambachten.

De stichting steunt eveneens het oprichten van gemeenschappen die, door hun solidariteit, beantwoorden aan de levensbehoeften van hun leden en zo hun ecologische voetafdruk verkleinen.

Democratie
Stichting Égaliterre staat onder leiding van een raad van bestuur. De interne werking is geïnspireerd door de sociocratie. Hetzelfde geldt voor de ethische commissie en de biodiversiteitsraad die garanderen dat de Stichting de uitvoering van haar doelstellingen waarborgt. Beslissingen worden genomen met wederzijdse toestemming of met een tweederde meerderheid.

Stichting Égaliterre draagt ​​bij aan de ontwikkeling van de democratische grondslagen van de samenleving. Gelijke toegang tot middelen zorgt ervoor dat iedereen een gelijk recht op leven krijgt zodat onze diversiteit tot uitdrukking komt.